امور بین الملل دانشگاه رازی برگزار میکند

امور بین الملل دانشگاه رازی برگزار میکند
سخنرانی علمی
موضوع: خواص اپتوالکتریک گرافین دولایه وفسفرین درمیدان مغناطیسی

سخنران: خانم دکترنرجس خیر آبادی،دانشگاه لنگستر انگلیس

زمان: شنبه ۱۲تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰

لینک:
Room.razi.ac.ir/ch/international