فراخوان همکاری در باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی

باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی درراستای استعدادیابی وتکمیل اعضای کارگروه های خود